LJ - 01 600 27 85 / [email protected]   |   CE - 03 492 53 51 / [email protected]   |   MB - 02 228 16 00 / [email protected]

Naroči preko spleta - BREZPLAČNA DOSTAVA pri nakupu nad 50 €! ... Imaš vprašanje? Ni problema, pokliči nas! *** KLIKNI TUKAJ ***

Pravila nagradne igre

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE Vroča SHURE Nagradna Igra!

S temi pravili nagradne igre so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre ” Vroča SHURE nagradna igra” ki jo organizira AVC Group d.o.o.

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre ”Vroča SHURE Nagradna Igra!” (v nadaljevanju nagradna igra) je AVC Group d.o.o. , Tržaška cesta 126, Ljubljana, ID za DDV: SI-82623805 (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre je Music Max d.o.o., Levstikova ulica 1 d, 3000 Celje.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta organizator in soorganizator nagradne igre.

 1. POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so starejše od 16 let ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), in so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

V kolikor se želi k sodelovanju v nagradni igri prijaviti oseba, mlajša od 16 let, mora prijavo za sodelovanje v njenem imenu podati zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre.

V kolikor prijava za sodelovanje mladoletne osebe ni podana s strani zakonitega zastopnika, je organizator ne upošteva. V kolikor mladoletna oseba poda prijavo sama (bodisi, da lažno prikaže, da je podana s strani zakonitega zastopnika ali lažno izkazuje starost nad 16 let), organizator in izvajalec ne odgovarjata za posledice sodelovanja takšne osebe v nagradni igri.

V primeru, da je mladoletnik izbran za nagrado v skladu s predmetnimi pravili te nagradne igre, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno in podpisano soglasje za prevzem nagrade ter pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre.

V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izbrani za nagrado.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki sprejmejo Pravila in pogoje nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse Pravila in pogoje v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni na spletni strani avc-group.com.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 29. novembra do vključno 13. decembra 2022.

 1. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja, soorganizatorja in blagovne znamke Shure, ki jo zastopa organizator.

 1. POTEK NAGRADNE IGRE IN IZBIRE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre všečka in deli objavo z dne 29. 11. 2022, v komentar objave označi še bližnjo osebo in všečka FB profila AVC Group Ljubljana ter Music Max.

Izbor nagrajencev se opravi 13. 12. 2022 ob 15. uri in sicer soorganizator nagradne igre žreba 3 dobitnike nagrade po naključju z videoposnetkom.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado.

Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na svoji spletni strani (https://www.avc-group.si )

 1. NAGRADE

V nagradnem skladu so:

 • 1x mikrofon SM7B, maloprodajna vrednost nagrade je okvirno 365 evrov.
 • slušalke SRH 440A, maloprodajna vrednost nagrade je okvirno 90 evrov.
 • slušalke SRH 240A, maloprodajna vrednost nagrade je okvirno 55 evrov.

Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.
Nagrade ni mogoče zamenjati, prav tako prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

 1. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki in
– je bil izbran v skladu s temi pravili.

O rezultatih nagradne igre bo nagrajenec obveščen s strani soorganizatorja.
V primeru, da se nagrajenec do 5. januarja 2023 ne javi se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje.

Prevzem nagrade je v izbrani enoti Music Max.

V trenutku prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca v okviru te nagradne igre.

 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator hrani podatke nagrajenca izključno za namen obračuna in izplačila akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Nagrajenec nagradne igre mora za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter kraj prebivališča, da se bo lahko uskladil prevzem nagrade. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za uskladitev prevzema nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci nagrajencev najdlje toliko časa, dokler nagrada ne bo prevzeta.

Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za kakšne druge namene, mora prejeti od nagrajenca izrecno privolitev.

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi pri organizatorju nagradne igre le toliko časa, dokler se ne preda nagrade. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo moral od nagrajenca prejeti dodatno privolitev za to.

Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega je pridobljen – torej prevzem nagrad.

Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti [email protected], organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila in pogoji sodelovanja nagradne igre ”Vroča SHURE Nagradna Igra!” pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena na spletni strani avc-group.com.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani avc-group.com.

Vse osebe povezane z nagradno igro (npr. organizator, sodelujoči …) soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

V Ljubljani, dne 29. 11. 2022